SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Naša dedinka
Jesenné upratovanie - december 2022
Fotogaléria - do roku 2022
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2017
Deň matiek 2023
Odovzdanie hasičského auta 2015

KNIŽNÁ SKRINKA v autobusovej zastávke

 

Milí Čelovčania,

počuli ste už o projekte Knižná búdka? Tento projekt funguje v mnohých mestách a dedinkách Slovenska, ide o spôsob zdieľania kníh.

S radosťou vám predstavujeme  Knižnú skrinku, ktorá bola osadená v našej autobusovej zastávke.

Bude slúžiť obyvateľom obce Čelovce ako prenosná knižnica, keďže naša obecná knižnica už nefunguje. 

Fungovanie knižnej skrinky je veľmi jednoduché - ak vás nejaká kniha zaujme, požičajte si ju, prečítajte a následne vráťte, alebo vymeňte za inú.

Ideálne takú, ktorá má pre vás význam a hodnotu, o ktorú sa chcete podeliť. Na svete je množstvo prekrásnych hodnotných knižných titulov - pomôžme im dostať sa do obehu!

 

Knižná skrinka bola osadená s láskou, pristupujte k nej, prosím, tiež láskavo.

Prajeme príjemné čítanie

 

A
A
A

Rozvoj obce

Chronológia rozvoja obce

1948  –  výstavba volejbalového ihriska

 

1952  –  zavedený telefón

1958  –  založenie JRD

1959  –  výstavba elektrifikácie obce

          –  výstavba sypanej cesty v obci

1960  –  výstavba budovy ZŠ

 

1964  –  zlúčenie JRD Čelovce a JRD Pušovce a Šar. Trstená

1967  –  výstavba budovy MNV a požiarnej zbrojnice

1969  –  oprava dvoch studní v bývalom panskom dvore

1970  –  oplotenie cintorína a kostola ECAV

 

1973  –  výstavba budovy JEDNOTA predajňa potravín a pohostinstva

1978  –  rekonštrukcia rybníka (protipožiarna nádrž)

1984  –  obecná cesta – asfaltový koberec

          –  generálna oprava kostola ECAV

 

1988  –  výstavba sypanej cesty ku cintorínu a kostolu ECAV

1986  –  výstavba zvonice

1991  –  výstavba tenisového ihriska

          –  rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

         –  oprava krypty

          –  výstavba rím.-kat. kostola

1992  –  24. októbra konsekrácia rím.-kat. kostola Najsv. Trojice

 

          –  oprava budovy kult. Domu

1993  –  výstavba betónového oplotenia cintorína južná a západná strana

          –  výstavba dreveného skladu na cintoríne

1999  –  rozšírenie siete NN ulica školská po prípojku ku rím.-kat. kostolu

          –  rekonštrukcia NN siete od Palenčarne ku kostolu ECAV

          –  zhotovenie pohrebného vozíka

          –  oprava miestneho rozhlasu, výmena rozhl. Aparatúry

 

          –  oprava verejného osvetlenia

          –  oprava schodov ZŠ

2000  –  plynofikácia obce

          –  odhalenie erbu, vlajky a pečať obce

          –  rekonštrukcia požiarnej sušiarne

          –  obnovenie náteru strechy školy

          –  zhotovenie vianočných svetelných ozdôb

          –  rekonštrukcia zvonice

 

          –  oprava studne pred OcÚ

2001  –  výstavba panelovej cesty od zastávky SAD na Luky

          –  výstavba priepustov ulica záhradná, zastávka SAD, zákruta pri rybníku

          –  ukončenie rekonštrukcie zvonice

          –  výstavba a dláždenie priekop št. cesta

          –  rekonštrukcia oplotenia cintorína (severná strana)

2002  –  výstavba priepustov pri Palenčarni a pred OcÚ

 

          –  rekonštrukcia oplotenia cintorína (východná strana)

          –  výstavba asfaltový koberec pred OcÚ a JEDNOTA

          –  plynofikácia školy a OcÚ

          –  výstavba soc. zariadenia ZŠ

2003  –  výstavba altánku na volejbalovom ihrisku

 

          –  rekonštrukcia budovy ZŠ

          –  výstavba parku v areáli ZŠ

2004  –  rekonštrukcia budovy OcÚ

          –  výstavba altánku v areáli školy

          –  výstavba priekopy od Palenčarne a priepustu

          –  rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

          –  oprava vonkajšej omietky rím.-kat. kostola

          –  zakúpenie druhého zvona (Sv. Štefan) do zvonice a montáž

          –  rekonštrukcia strechy na kostole ECAV.

2006  – posviacka ev. kostola av. vierovyznania po celkovej rekonštrukcii

 

2010  – Zateplenie Obecného úradu a hasičskej zbrojnice.

          – Vybudovanie novej cesty k Cintorínu po za záhrady.

          – Realizácia  rozšírenia el. vedenia NN siete IBV 12 RD smer Podhrabina

2011  – Vyradenie ZŠ zo siete škôl a školských zariadení k 30.06.2011, pre

 

             nízky počet žiakov .

– Odkúpenie a zaradenie Cintorína a prístupovej cesty k Ev. kostolu

             do majetku obce.

          – Kolaudácia el.vedenia NN siete IBV 12 RD smer Podhrabina

          – Likvidácia chem. skladu na náklady obce po bývalom JRD Čelovce

2012  – oprava interiéru rím.- kat. kostola ( omietky, zníženie stropu, kúrenie)

 

          – vybudovanie priepustu popod cestu, úprava priekopy okolo D. Pankucha

– Schválenie Územného plánu obce Čelovce

2013  – Realizácia výstavby Multifunkčného ihriska v obci Čelovce

– Ukončená súťaž na rekonštrukciu a úpravu vnútorných priestorov   

   bývalej ZŠ na Spoločenskú sálu a jej zateplenie cez MAS- Šafran

              – Položenie časti asfaltového povrchu na cestu III/5761 v extraviláne k.ú.

 

   obce Čelovce smer Čelovce – Podhrabina v dĺžke 2 x 300 m - oddelene.

 

 

Starosta obce:  Ján Kožlej (2010-2022)

Od roku 2010 Obecný úrad začal s plánovaným riadením úradu, plánovaním prípravy projektov na výstavbu nových domov, ciest, infraštrukúry a prípravy čerpania dotácii.  

 • zlikvidoval sa chemický sklad po bývalom JRD.
 • došlo k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov obecného cintorína, ktorý bol vo vlastníctve súkromnej osoby.
 • vysporiadali sa vlastnícke vzťahy prístupovej cesty k evanjelickému kostolu z vlastníctva súkromnej osoby do vlastníctva obce.
 • dokončilo sa vybudovanie Multifunkčného ihriska pri rybníku.
 • zrekonštruovala sa budova ZŠ, priestory sa zrekonštruovali na terajší Kultúrny dom (KD), celá budova bola zateplená.
 • vedľa KD bol vybudovaný prístrešok s ohniskom a dubovým sedením.
 • vybudovalo sa Detské ihrisko.
 • bol natiahnutý asfaltový koberec na ceste III. triedy z Čeloviec smer Podhrabina.
 • bol natiahnutý asfaltový koberec od cintorína k rodinnému domu Františka Keresteša.
 • v roku 2015 obec získala hasičské auto IVECO a povodňový vozík.
 • obec získala z Ministerstva vnútra SR dotáciu v sume  30 000,-€ na prístavbu Požiarnej zbrojnice
 • zrealizovalo sa množstvo drobnej práce pre skrášlenie našej obce.
 • rozšírilo sa el. vedenie NN siete pre Individuálnu Bytovú Výstavbu (ďalej len IBV) okolo novej cesty k obecnému cintorínu.
 • z dotácie bola zrekonštruovaná a zateplená budova Obecného úradu (OcÚ), vrátane  výmeny okien a gamatkové vykurovanie  bolo nahradené plynovým kotlom cez rozmiestnenie radiátorov do všetkých priestorov budovy OcÚ vrátane prístavby požiarnej zbrojnice – obec touto rekonštrukciou získala pekné, vynovené vnútorné priestory OcÚ s energetickým posudkom A0
 • bolo položené potrubie a prekrytie obecnej priekopy  po jednej strane od rodinného domu Heleny Sralikovej okolo Pavla Gdovina k zastávke SAD a po druhej strane od priepustu popod cestu okolo Jána Majerníka, Dušana Pankucha  k zastávke SAD, hradených z rozpočtu obce
 • bola získaná dotácia z Ministerstva financií v sume 14 000,-€, za ktorú sa vymenilo komplet celé staré verejné osvetlenie za nové úsporné LED-osvetlenie
 • za veľkej pomoci chlapcov – členov DHZ, a ich skvelému kolektívu boli Čelovce reprezentované na vynikajúcej úrovni, chlapci reprezentovali obec na hasičských súťažiach, organizovali v obci: Volejbalové turnaje, Hokejové turnaje, Pivný festival,  Hasičské súťaže v lokalite „Hančova“ smer Podhrabina, organizovali MDD s hľadaním Čelovského pokladu.
 • starosta obce daroval zo svojich súkromných prostriedkov stolnotenisový stôl pre športovcov obce a  organizovanie stolnotenisových turnajov.
 • zriadila sa nová klubovňa pre našu mládež, v nových priestorch hasičskéj zbrojnice.
 • Obec je projektovo pripravená na výstavbu Materskej škôlky pre 25 detí, na uvedenú výstavbu sa už zrealizovala aj nová vŕtaná studňa, keďže pôvodná studňa, ktorá slúžila pre  bývalú ZŠ, nezodpovedá kapacite prítoku vody pre potrebu prevádzky MŠ.
 • Obec je projektovo pripravená aj na podanie žiadosti o stavebné povolenie na výstavbu cesty od zástavky SAD k lokalite Záhumnie. Územné rozhodnutie na túto cestu už má obec vydané.
 • Obec má vysúťaženého dodávateľa na spracovanie PD Kanalizácie a vykúpené pozemky  v lokalite „Hančova“smer Podhrabina na umiestnenie čističky odpadových vôd. Na projektovej dokumentácii kanalizácie pre vydanie Územného rozhodnutia sa už pracuje. Celkový náklad na dodanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu je vysúťažený za sumu 14 000,-€.
 • začalo sa s výstavbou Amfiteátra pri KD,  hodnota investície je v celkovej výške  36 000,-€, Tento Amfiteáter nám bude všetkým súžiť na kultúrne, sprievodné a kresťanské aktivity, ktoré máme v našej obci dostatok, z čoho sa veľmi teším, že aj týmto projektom prispejeme ku krajšiemu životu v našej obci.

               (zapísal starosta obce Ján Kožlej).

Hasičská zbrojnica 2022

Obecný úrad 2022

Nové rodinné domy 2022

Altánok pri KD s dubovým sedením, 2022

Detské ihrisko pri KD 2022

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
 • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
 • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
 • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
 • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.