SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Hasičská súťaž Čelovský pohár 2015
Vianočná výzdoba obce - december 2022
Fotogaléria - do roku 2022
Dni obce Čelovce - Deň detí
Výročná hasičská schôdza 2022
Fotogaléria - do roku 2022

KNIŽNÁ SKRINKA v autobusovej zastávke

 

Milí Čelovčania,

počuli ste už o projekte Knižná búdka? Tento projekt funguje v mnohých mestách a dedinkách Slovenska, ide o spôsob zdieľania kníh.

S radosťou vám predstavujeme  Knižnú skrinku, ktorá bola osadená v našej autobusovej zastávke.

Bude slúžiť obyvateľom obce Čelovce ako prenosná knižnica, keďže naša obecná knižnica už nefunguje. 

Fungovanie knižnej skrinky je veľmi jednoduché - ak vás nejaká kniha zaujme, požičajte si ju, prečítajte a následne vráťte, alebo vymeňte za inú.

Ideálne takú, ktorá má pre vás význam a hodnotu, o ktorú sa chcete podeliť. Na svete je množstvo prekrásnych hodnotných knižných titulov - pomôžme im dostať sa do obehu!

 

Knižná skrinka bola osadená s láskou, pristupujte k nej, prosím, tiež láskavo.

Prajeme príjemné čítanie

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čelovce o verejnom poriadku

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE ČELOVCE

O VEREJNOM PORIADKU

                                                                        č. 1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Čelovciach v súlade s § 6 a s § 11, ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov(ďalej len zákon 369/90), v súlade s § 9, ods. 3 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení


                                            vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Základné ustanovenia

1)Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje povinnosti a práva vlastníkov (správcov, užívateľov) pozemkov, verejných priestranstiev, nehnuteľností a iných objektov, ako aj obyvateľov a návštevníkov obce Čelovce (ďalej len obec).Vydáva sa s cieľom zlepšovať životné podmienky obyvateľov, ochraňovať a rozvíjať zdravé životné prostredie, zabrániť jeho znečisťovaniu a zlepšovať estetický vzhľad obce.

2) Dodržiavanie verejného poriadku a všeobecnej čistoty v obci je jedným zo základných predpokladov kvality susedského a občianskeho spolunažívania a ochrany a zveľaďovania životného prostredia. Má byť spoločnou záležitosťou obyvateľov, návštevníkov, ako aj právnických osôb, zariadení či inštitúcií pôsobiacich v územnom obvode obce.

3) Za verejné priestranstvá sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta v zastavanom aj nezastavanom území obce, ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné. Sú to najmä: komunikácie (ulice, námestia, chodníky, cesty, mosty, odstavné pásy a priekopy), areál bývalej školy, areál Multifunkčného ihriska, okolie kostolov a  verejne prístupné záhrady, priestory pred predajňou potravín, reštauračných zariadení, parkoviská, zastávka SAD, zelené plochy, cintorín a pod.

Článok 2
Udržiavanie verejného poriadku

1) Čas nočného kľudu je na území obce stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod. Nočný kľud  je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú pomerom (spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut a motoriek, strojov a pod.) Zákaz sa netýka vykonávania prác, ktoré nemožno vykonať v inom čase, ako sú zimná údržba komunikácií, odstraňovanie havárií inžinierskych sietí a pod

2) V záujme pokojného života obyvateľov je na území obce zakázané:

    a) obťažovať susedov alebo svoje okolie, alebo ohrozovať výkon práv iného nad primeranú mieru  ( § 127 Občianskeho zákonníka ), a to najmä:
     -  hlukom, prachom, dymom, smradom, odpadmi, alebo inak,
     - ohrozovať a negatívne ovplyvňovať susedovu stavbu alebo pozemok svojím počínaním,    úpravami pozemku alebo stavby na ňom zriadenej,
     - umožňovať vnikanie držaných a chovaných zvierat na cudzí pozemok alebo na verejné priestranstvá,

    b) používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31.12., 1.1., okrem dní prípadného víťazstva národných reprezentantov a na podujatiach, na ktoré dá súhlas obec (vyhláška č. 536/1991 Zb.)
 

   c) budiť na verejných priestranstvách verejné pohoršenie hlasitým nadávaním, pľuvaním,    krikom, vykonávaním telesnej potreby, prípadne iným spôsobom porušovať zaužívané pravidlá slušného správania sa,

d) ničiť a poškodzovať oplotenie obecných areálov, pamiatkové objekty (napr. sochy, pamätníky, hroby a náhrobné kamene),

e) ničiť, znečisťovať sprejovými nápismi alebo inak a poškodzovať verejné objekty a zariadenia ako sú trvalé a dočasné stavby v obci, zariadenia v areáloch podľa čl. 1 ods. 3 tohto VZN, stĺpy verejného osvetlenia, elektrického vedenia a obecného rozhlasu, nádoby a koše na odpadky, autobusové zastávky, záhradné lavice,

3) Obec môže zakázať usporiadanie ohňostroja, ak nie sú splnené podmienky podľa § 10 vyhlášky

  531/1996 Zb.

4) Obec nemusí povoliť usporiadanie verejného podujatia (napr. tanečnej zábavy alebo diskotéky, zriadenie cirkusu alebo lunaparku), ak v minulosti ten istý usporiadateľ nedokázal zabezpečiť verejný poriadok , alebo ak usporiadateľ nedáva dostatočné záruky, že bude schopný zabezpečiť verejný poriadok počas jeho priebehu, alebo ak v minulosti došlo po ukončení podobného podujatia k narúšaniu verejného poriadku v obci. Odvolanie proti zákazu nemá odkladný účinok. (96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.)

Článok 3
ČISTOTA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

1) Čistenie miestnych komunikácií je zabezpečené cestou Obecného úradu Čelovce.

2) V záujme zdravého životného prostredia sa v obci zakazuje znečisťovanie verejných

     priestranstiev, najmä:

          a) odhadzovať popol, smeti, ohorky z cigariet, obaly, uhynuté zvieratá, konáre, záhradný odpad,       nepotrebné veci a iné odpadky mimo nádob k tomuto účelu určených, prípadne iným spôsobom        znečisťovať verejné priestranstvá,

    b) vysýpať, uložiť alebo skladovať akýkoľvek druh odpadu alebo materiálu na ktoromkoľvek mieste v katastri obce (pokiaľ na to nie je špeciálne určené), alebo do potoka a zakladať čierne skládky (zák. 223/2001 Z. z. o odpadoch),

    c) vypúšťať odpadové vody a obsah žúmp do obecnej  priekopy a na verejné priestranstvá,

    d) akékoľvek umývanie motorového vozidlá každého druhu na verejných priestranstvách a znečisťovať ich odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami alebo inými znečistenými tekutinami,

    e) nechať psov resp. iné zvieratá a drobnú hydinu voľne pobehovať a znečisťovať verejné priestranstvá, vstupovať so zvieratami alebo ich vypúšťať na detské ihriská a parkoviská,

    f) ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť zeleň, kvetinové záhony, trávniky a živé ploty, stromy na verejných priestranstvách , ako aj vyrubovať stromy na verejných priestranstvách bez zvláštneho povolenia (zákon 543/2002 Z. z.),

    g) znečisťovať cesty a komunikácie, najmä blatom pri príchode z poľných ciest.

    h) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ( zákon 314/2001 Z .z. o ochrane pred požiarmi), spaľovať iné ako organické látky ( guma, textil, syntetiká, plastové fľaše atď.)

    ch) umiestňovať a vylepovať reklamy a plagáty na iných miestach, ako na to určených.

3) Každý, kto akýmkoľvek spôsobom znečistí verejné priestranstvo, je povinný znečistenie odstrániť na vlastné náklady a uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu. Ak sa tak nestane, uvedie priestranstvo do pôvodného stavu obec na náklady znečisťovateľa

4) Majitelia alebo správcovia budov sú povinní trvalo udržiavať estetický vzhľad objektu.

 

Článok 4

                 Povinnosti majiteľov alebo užívateľov nehnuteľností susediacich

                                                   s verejným priestranstvom

1) Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve, v užívaní alebo v správe nehnuteľný majetok (rodinný dom, pozemok) susediaci s verejným priestranstvom, sú povinní toto priestranstvo udržiavať, kosiť a čistiť. Táto povinnosť sa vzťahuje na priestranstvo od hranice nehnuteľnosti až po krajnicu vozovky, t.j. na spevnené plochy, zelené pásy a priekopy.

2) Dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti je povinný vlastník (užívateľ) upravovať a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty (blato, smeti, padajúca omietka) nedostávali alebo neboli nimi zanášané verejné priestranstvá alebo na susedné pozemky. Majitelia, alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, sú povinní konáre stromov, kríkov, vyčnievajúcich na verejné priestranstvo obstrihať do výšky 2,5 m a konáre, prípadne vetvy prerastajúce cez ploty upraviť tak, aby neprekážali a stromy udržiavať max. do výšky pod el. a tel. vedenie, tak aby neohrozovali susedou majetok   ani cestnú premávku.

3) Budovy, ktoré tesne susedia s miestnou komunikáciou, musia byť  opatrené riadnymi funkčnými odkvapovými žľabmi a rúrami tak, aby dažďová voda  nestekala zo striech priamo na miestnu komunikáciu, ale do obecnej priekopy.

4) Na verejnom priestranstve, najmä v blízkosti ciest a komunikácií, je zakázané umiestňovať kamene, obrubníky, tyče a iné zábrany, ktoré môžu spôsobiť dopravnú kolíziu alebo poranenie účastníkom cestnej premávky.( § 1 zák. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách )

 

 

Článok 5
Osobitné užívanie verejného priestranstva

1) Pod pojmom osobitného užívania verejného priestranstva sa rozumie jeho využívanie nad obvyklú mieru alebo iné, než obvyklé účely, najmä: verejné zhromaždenia, kultúrne a športové akcie, umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj alebo poskytovanie služieb, vykonávanie stavebných prác, rozkopávok, zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie dočasnej skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska a pod.

2) Bez povolenia obce je osobitné používanie verejného priestranstva zakázané. Rozkopávkové povolenie na rozkopanie chodníka alebo miestnej komunikácie je možné vydať len v mimoriadnych prípadoch a podlieha schváleniu obecného úradu.

    3) Ak príslušný orgán povolil osobitné používanie verejného priestranstva podľa ods. 1 , musia sa dodržiavať podmienky uvedené v povolení, najmä:
a) používať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej odnímané svojmu účelu,
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva, jeho zariadenia, verejnej  zelene a verejno-prospešných zariadení,
c) zabezpečiť prístup k uzáverom vody a plynu a iným zariadeniam,
d) pri skladovaní zabezpečiť, aby toto neohrozovalo chodcov a vodičov, bezpečnosť, zdravie a   majetok občanov a aby spôsobom uloženia alebo vplyvom počasia (vietor, dážď) neznečisťovalo svoje okolie.
e) po skončení zvláštneho užívania verejného priestranstva uviesť toto do pôvodného stavu, predovšetkým miesto po výkope ryhy pre kanalizačnú, vodovodnú alebo plynovú prípojku.

    4) Príležitostní predávajúci sú povinní zabezpečiť poriadok v okolí svojho predajného miesta resp.   

        zariadenia počas predaja a po jeho ukončení. Sú ďalej povinní zabezpečiť dostatočné množstvo

        nádob na odpadky a zabezpečovať ich pravidelné vyprázdňovanie. V prípade prenosu tejto  

        povinnosti zmluvou na inú organizáciu alebo osobu, sa prevádzkovateľ sám nezbavuje   

    zodpovednosti za nedodržanie čistoty v okolí ambulantného predaja.

                                                         Článok  6

                                                              Doprava a parkovanie

Zakazuje sa:

    a) parkovanie kamiónov, autobusov, nákladných a osobných áut na verejných komunikáciách a verejných priestranstvách

    b) v zimnom období parkovanie osobných vozidiel na miestnych komunikáciách z dôvodu zimnej  

        údržby ciest

  c) dlhodobé parkovanie nepojazdných motorových vozidiel a vrakov na miestnych komunikáciách   

      a verejných priestranstvách

                                                                         

Článok 7

Domy, dvory, záhrady

a) Majitelia domov a záhrad sú povinní starať sa estetický vzhľad domov, nádvorí, plotov, záhrad     a udržiavať ich v poriadku.

b) Stromy a kríky v záhradkách je potrebné udržiavať tak, aby nezasahovali do verejného priestranstva (chodníkov a ciest) , a neohrozovali majetok a zdravie občanov.

c) V prípade úrazu alebo iného ublíženia na zdraví zavineného týmito nedopatreniami, regresné náhrady hradí majiteľ alebo užívateľ domu.

 

Zakazuje sa:

f) Vypúšťanie žúmp a splaškov z domov a záhrad na verejné priestranstvá do rigolov a potoka.

g) Písať a kresliť na steny domov, brány a chodníky, okrem písania účelového, reklamného alebo

    identifikačného.

h) Lepiť plagáty na steny, ploty a brány. Plagáty možno lepiť len na plochu, ktorá je v obci na to určená. To platí aj na účely volebnej kampane.

 

                                                              

                                                                   Článok 8

                                                          Obchody a výklady

a) Obchodné a pohostinské miestnosti musia byť úhľadné a čisté.

b) Výklady musia byť vždy vkusne upravené a vo večerných hodinách osvetlené.

c) Firemné tabule musia byť čisté a udržiavané, aby nápisy boli čitateľné.

  d) V prevádzkach, kde sa predáva tovar okamžitej spotreby v obaloch, musí byť pred vchodom umiestnený smetný kôš (viac košov) a upozornenie pre konzumentov, aby obaly odhadzovali do koša. Koše musia byť pravidelne vyprázdňované.

e) Obchodné prevádzky sú povinné zabezpečiť dostatok KUKA nádob na smeti a postarať sa každý deň o čistotu obchodu a okolia odpadových nádob.

  f) Obchodná organizácia a iné obchodné či štátne a družstevné subjekty zodpovedajú za vkusnú estetickú úpravu celého pozemku a budovy najmä zo strany od ulice.

 

                                                                     Článok 9

                                                              Domové odpady

 

a) Smeti pochádzajúce z domácnosti môžu byť skladované len v smetných nádobách a kontajneroch.

b) Smeti a odpadky pochádzajúce zo záhrad, dvorov, opráv domov a podobne je dovolené    vyvážať len so súhlasom obecného úradu a na určené miesta.

c) Zakazuje sa spaľovať PVC obaly, fľaše z umelých hmôt a gumené materiály.

   

       Článok 10

                                                            Požiarna ochrana

 

a) Uskladňovanie akýchkoľvek horľavín v povalových priestoroch všetkých budov v blízkosti dymovodu alebo komínov je zakázané.

 

b) Každý majiteľ alebo správca domu je povinný starať sa, aby komínové dvierka boli v poriadku. Poškodené dvierka musia byť ihneď vymenené. Taktiež zabezpečiť pravidelné čistenie komínov.

 

c) Každý majiteľ alebo správca domu je povinný postarať sa, aby v povalových priestoroch bola

    nádoba s pieskom, lopata a prípadne voda.

 

d) Každá osoba, ktorá zistí požiar, je povinná urobiť najnutnejšie opatrenie a ihneď ohlásiť požiar na číslo telefónu 150.

 

 

 

 

 

Článok 11

Verejné osvetlenie a ostatné verejné zariadenia

 

Verejné osvetlenie a rozhlas obhospodaruje Obecný úrad v Čelovciach. Občania spolupracujú.

s obecným úradom. Závady na osvetlení a rozhlase sa oznamujú na Obecnom úrade v Čelovciach

Zakazuje sa :

a) Poškodzovať verejné osvetlenie, osvetľovacie ramená, písať, kresliť a lepiť plagáty na ne.

b) Poškodzovať cestné značky.

c) Znečisťovať priestranstvá, autobusové zastávky a ničiť zariadenie autobusovej zastávky (písať, a lepiť plagáty).

                                                                        Článok  12

Užívanie vodohospodárskych zariadení

Obecné užívanie povrchových vôd, ku ktorému netreba zvláštne zariadenie, môže sa užívať bez povolenia. Iné užívanie vôd si vyžaduje súhlas vodohospodárskeho orgánu v zmysle zákona č. 138/76 Zb. o vodnom hospodárstve.

Nie je dovolené:

1) Akékoľvek poškodzovanie vodohospodárskych diel a zariadení, najmä:

a) Hádzať akékoľvek predmety do vodného toku  Ladianka v kat.úz.Čelovce.

b) Znečisťovať korytá vodných tokov.

c) Sypať domový odpad do koryta vodných tokov.

d) Pásť a voľne vypúšťať domáce zvieratá na brehy a ochranné hrádze.

e) Sadiť alebo rúbať stromy a porasty na brehoch vodných tokov bez povolenia.

2) Poškodzovať a manipulovať akýmkoľvek spôsobom zariadenia na verejnom vodovode  z Pušoviec                  ( hydrantoch, uzáveroch, šachtových poklopoch)

3) Plytvanie vodou

4) Odoberať vodu z hydrantov na iné účely ako požiarne.

5) Zriaďovať domáci vodovod z verejného vodovodu Pušovce, bez povolenia OcÚ Pušovce.

 

                                                                    Článok 13

Chov domácich a úžitkových zvierat

Nariadenie sa vzťahuje na:

a) Úžitkové zvieratá: kôň, rožný statok, ošípaná, ovca, koza

b) Drobné zvieratá: hydina ( sliepka, kačka, hus, morka a pod.) domáce zajace

c) Včely

d) Holuby

e) Spevavé a ozdobné vtáky

f) Mačky

g) Kožušinovú zver ( norky a ondatry).

Článok 14

Povinnosti chovateľov zvierat

a) Chovatelia zvierat sú povinní umiestniť hospodársku budovu (maštaľ, chliev, kurín a pod.) v dostačujúcej vzdialenosti od suseda a ulice vzhľadom na nadmerný hluk. Ďalej sú povinní postarať sa o to, aby objekt slúžiaci k chovu zvierat bol ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú žumpu.

b) Hnoj z miestnosti pre zvieratá treba denne odstraňovať. Musí sa ukladať do vybetónovanej jamy a musí sa kompostovať.

c) K chovu včiel: úle v záhradách pri rodinných domoch musia byť orientované tak, aby neobťažovali susedov. Včelochov musí byť od susedných nehnuteľností vzdialený aspoň 3 m a od verejných ciest 30 m.

d) K chovu kožušinových zvierat: kožušinové zvieratá sa môžu chovať pri rodinných domoch a v chovateľských farmách za podmienok stanovených hygienikom a obecnou radou. O chove zvierat neuvedených v tomto nariadení po predbežnom návrhu orgánom hygienickej a veterinárnej služby rozhoduje obecná samospráva záväzným stanoviskom k podnikateľskej činnosti.

e) Chovateľ hovädzieho dobytka a koní je povinný pri znečistení verejnej alebo účelovej komunikácie výkalmi očistiť komunikáciu.

                                                                       Článok 15

Spoločné ustanovenia

1. Tam, kde dôjde pri porušení ustanovení tohto VZN k porušeniu aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov, postupuje sa v priestupkovom konaní podľa týchto predpisov.( Napr. zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v platnom znení, 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení, 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení, 135/1961 o pozemných komunikáciách v platnom znení.). Ostatné priestupky, ku ktorým dôjde pri porušení ustanovení tohto VZN fyzickými osobami, sa posudzujú v zmysle § 46 a § 48 zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.

Právnické alebo fyzické osoby, podnikatelia budú za nedodržanie tohto VZN riešení podľa § 13 ods. 9 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení  a môže im byť uložená pokuta až do výšky 6 638 €

2. Vo veciach podľa tohto VZN rozhoduje starosta obce. V súlade so zákonom 372/1990 zb.  o priestupkoch  v znení neskorších zmien a doplnkov môže udeliť pokutu do výšky165 €

3. V prípade nejasností a sporov rozhoduje komisia, menovaná na tento účel obecným zastupiteľstvom.

4. Na kontrolu ustanovení tohto VZN môže obecné zastupiteľstvo zriadiť komisiu.

 

Článok 16
Záverečné ustanovenia


1. Toto VZN bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom  v Čelovciach dňa  30.05.2014 uz. č. 15/5/2014

 

2. Návrh VZN bol zverejnený na obecnej tabuli  obce pred predajňou Potravín dňa 15.05.2014.

 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 deň od zverejnenia na oznamovacej tabuli pred predajňou Potravín.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.