SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Fotogaléria - do roku 2022
Záhradný chodník v areáli NKP
Záhradný chodník v areáli NKP
Jesenné upratovanie - december 2022
Dni obce Čelovce - Deň detí
Záhradný chodník v areáli NKP

KNIŽNÁ SKRINKA v autobusovej zastávke

 

Milí Čelovčania,

počuli ste už o projekte Knižná búdka? Tento projekt funguje v mnohých mestách a dedinkách Slovenska, ide o spôsob zdieľania kníh.

S radosťou vám predstavujeme  Knižnú skrinku, ktorá bola osadená v našej autobusovej zastávke.

Bude slúžiť obyvateľom obce Čelovce ako prenosná knižnica, keďže naša obecná knižnica už nefunguje. 

Fungovanie knižnej skrinky je veľmi jednoduché - ak vás nejaká kniha zaujme, požičajte si ju, prečítajte a následne vráťte, alebo vymeňte za inú.

Ideálne takú, ktorá má pre vás význam a hodnotu, o ktorú sa chcete podeliť. Na svete je množstvo prekrásnych hodnotných knižných titulov - pomôžme im dostať sa do obehu!

 

Knižná skrinka bola osadená s láskou, pristupujte k nej, prosím, tiež láskavo.

Prajeme príjemné čítanie

 

Dobrovoľný hasičský zbor Čelovce & Hasičská jednotka obce Čelovce

Dobrovoľný hasičský zbor Čelovce & Hasičská jednotka obce Čelovce

DHZ ČelovceDHZ Čelovce tvorí kolektív dobrvoľníkov, ktorí udržujú peknú hasičsku tradíciu v našej obci.  Prvý záznam o hasičskom zbore Čelovce v obecnej kronike je z roku 1935. Tento rok povavažujeme za založenie DHZ a svojou činnosťou prispievame k jej udržaniu.

 

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Čelovce od roku 2023

Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 16.05.2023 schválili veliteľa dobrovoľného hasičkského zboru obce - p. Dušana Majerníka. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle § 40 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a v znení zákona č. 562/2005 Z.z. a § 24 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách získal v apríli 2023.

Na doplňujúcej schôdzi v januári 2023 boli zvolení títo funkcionári:

predseda - Jakub Mazur

strojník - Jakub Plančár

veliteľ - Dušan Majerník

Pokladníkom je Miloš Mazur.

Teším sa, že tradícia hasičstva má v našej obci silné zastúpenie.

Zapísala: Ing. Martina Gdovinová, MBA - starostka obce Čelovce

 

Hasičská jednotka obce DHZO do roku 2022

Starosta obce Ján Kožlej, poslanci obce ( obdobie 2010 - 2014 ) a dobrovoľníci Viktor Kožlej, Michal Partila, Dávid Šinglár a další kolektív dobrovoľníkov zriadili pre obec v rokoch 2010 - 2022 hasičskú jednotku obce DHZO Čelovce. Stali sme sa súčasťou celoplošného rozmiestneia síl a prostriedkov na území SR.  Stali sme sa čakateľmi na priradenie dotácii a čakateľmi na priradenie hasičkej techniky: IVECO a protipovodňový vozík. Činnosť hasičskej jednotky bola riadená operačným strediskom HaZZ pre ktorých sme boli funkčná, zodpovedná a schopná hasičská jednotka. Za našu činnosť a súčasť v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov nám Ministerstvo vnútra odovzdalo v roku 2015 Hasičské IVECO a protipovodňový vozík.

Splňali sme každoročne všetky podmienky pre správne fungovanie DHZO tu je niekoľko z nich: zabezpečili sme školenie pre 10 členov s povinným absolvovaním školenia: základná príprava Hasičkej jednotky, absolvovanie veliteľských skúšok ( Stanislav Kožlej, Michal Partila ). Absolvovanie školení: obsluha hasičského IVECA a pritipovodňového vozíka, absolvovanie kurzu strojníka, Vodič Iveca s platným "C" preukazom a psyhotestami.  Absolnovanie školenia pre člena hasičskej jednotky na právo prednostnej jazdy: používanie svetelnej a zvukovej signalizácie. Školenia obsluha hasičekej techniky.  Účasť na taktIckých cvičeniach hasičkej jednotky, účasť na odborných a taktických školeniach. Funkčnosť a starostlivosť o vybavenie hasičkšej techniky v obci.

Prvá hasičská jednotka obce Čelovce:

Velitelia - Michal Partila, Stanislav Kožlej

Strojníci - David Šinglár, Patrtik Partila

členovia jednotky - Samuel Pankuch, Vladimír Rokyta, Lukáš Lukáč, Peter Gdovin,  Tomáš Mazur, Viktor Kožlej.

Dobrovoľná požiarna ochrana DHZ Čelovce:

Podľa záznamov 80. -te a  90- te roky roky DHZ Čelovce  viedol Slavomír Nazarej a kolektív hašičov.  V roku 1998 prevzdal hasičstvo v obci Rastilsav Partila a veliteľ Marek Gdovin. (  Rastislav Partila predseda DHZ 1998 - 2006 ).  Neskôr nastúpila nová generácia mladých dobrovoľníkov pod vedením predsedu Tomáša Končára v roku 2006 ( prededa DHZ v rokoch 2006 - 2012 ).   V roku 2010 nastúpila nová generácia mladých hasičov a začalo sa s taktickou a zásahovou činnosťou. Tomáš Končár odovzdal predsedníctvo  DHZ v roku 2012,  Marek Gdovin bol  veliteľom DHZ Čelovce (  veliteľ DHZ 1998 - 2019 ).  Dobrovoľných hasičov a novo vzniknutú hasičskú jednotku obce Čelovce  viedol do roku 2022 Viktor Kožlej.  (  predseda DHZ 2012 - 2022 ).

Vysvetlenie DHZ a DHZO: DHZ Čelovce a DHZO Čelovce_vysvetlenia (102.32 kB)

Prehľad spracovanej histórie DHZ: DHZ Čelovce_prehlad histórie (281.48 kB)

Leto 2013, zábery DHZ Čelovce, VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=d1TenzA8kaU

Leto 2014, zábery DHZ Čelovce, VIDEO:  https://m.youtube.com/watch?v=ATrM33aHFmc

Leto 2015, zábery DHZ Čelovce, VIDEO: https://m.youtube.com/watch?v=fmI6_Kw6NSg

Odovzdanie hasičského Iveca, VIDEO: https://m.youtube.com/watch?v=KPrytrJbTPw&t=77s

Pivný festival Čelovce, VIDEO: https://m.youtube.com/watch?v=qsgqA3-TreI&t=432s

Leto 2016, zábery DHZ Čelovce, VIDEO: https://m.youtube.com/watch?v=Oza3BbrGId8&t=207s

Leto 2017, zábery DHZ Čelovce, VIDEO: https://m.youtube.com/watch?v=TqeHOLY7i7s&t=568s

 

Prehľad histórie:

Rok 1935: záznam v kronike obce

Prvá zmienka o existencii Dobrovoľného požiarneho zboru v Čelovciach je z roku 1935, kedy mal hasičský zbor 12 členov.

Rok 1936: záznam v kronike obce

Ďalší zápis v kronike sa viaže k roku 1936, keď kronika uvádza toto: „ Za veliteľa DPZ bol zvolený Ján Gdovin, za tajomníka Ondrej Nazarej ml.. Začiatkom jara započalo sa s výcvikom mužstva a cvičilo sa každú nedeľu. V lete obdržalo mužstvo pracovný stejnokroj. Krajina Slovenská udelila podporu 1000 Kč. V tomto roku bola postavená sušiareň pre sušenie hadíc. Výcvik s mužstvom prevádzal p. Jozef Balik – inštruktor, správca rím.kat. ľudovej školy – Pušovce. Mužstvo vie už veľmi dobre zaobchádzať so striekačkou.“

Rok 1975: záznam z Výročnej správy za rok 1975

Naša organizácia svoje úlohy splnila kladne, kde sme sa podielali na vytyčených plánoch a výpomoc pre JRD pri niektorých prácach ako aj kostbe a pri žatve a pri dalších prácach, taktiež musíme hodnotiť naše družstvo ktoré sa zúčastnilo súťaži ktoré nielen splnilo naše požiadavky ale aj vysoko prekročilo plan a ziskalo II. skupinu výkonnostnej triedy, zato im treba dať uznanie a pochvalu lebo nie sme taka obec aby sme boli odpisane ale vieme dokazať že aj takú sutaž vieme zvládnuť. Ďalej sme zabezpečili pre naše družstvo vyzbroj odev ktore boli dovezené zo skladu.

Rok 1977:  záznam z Výročnej správy za rok 1977

Urobiť konkrétny zápis členov pre rok 1978 prevedie Pavol Majerník do termínu 30.3 1978. Pripraviť vozidlo pre hliadku do 15.4 1977 ( Technický preukaz a osvedčenie od vozidla ) prevedei veliteľ + strojník. Pankuch Ján, Vyučtovanie PHM za rok 1977, Výbor požiarnej ochrany žiada zrušiť funkciu strojníka  po ktory bol vyročnou schodzou zvolený Ján Gdovin ml. a navrhuje za strojníka Vincenta Gdovina ml. Odhlasenie na najbližšej schôdzi. Výbor požiarnej ochrany Čelovce ukladá Predsedovi Sala Ján vyfasovať 2ks oblekoch komplet od predsedu MNV Pušovce.

Rok 1978: záznam z prebentívnej prehliadky

Na pozemkoch Barana Jána je potrebné odstrániť suchú trávu, v objektoch JRD Čelovce bolo zistené, že niesú dostatočne protipožiarne zabezpečene, na budovách niesú hasiace prístroje, nachadzajúce sú prázdne, nie sú tu hydranty,  dalej bolo zistené že na niektorých rodinných domoch sú rozpadané komíny, ostané závadvy boli menšieho razu a boli hned na tvari miesta odstaránené.

1978: záznam z Výročnej správy za rok 1978

Jednotlivý členovia výboru si svoje povinnosti plnili vcelku dobre. Výbor ZO ZPO usporiadal tanečnú zábavu v kultúrnej miestnosti v Čelovciach, ktorá splnila svoj cieľ jak po stránke spoločenskej tak aj po stránke výchovnej, kde dnešná naša mládež mala možnosť aspoň sčasti nadýchnuť a zoznámiť sa sprácou ZO ZPO v Čelovciach čím táto kultúrna udalosť zapôsobila na mladých ludí dobrým dojmom. Práca výboru smerovala k zapojeniu mladých členov čo sa prejavilo hlavne na okresnej súťaži požiarnych družstiev v Drienove, kde úplne mladé zostavené družstvo získalo II. výkonostnú triedu čo je veľký úspech v histórii ZO ZPO v Čelovciach.  Členovia našej organizácii sa podľa potrieb a požiadavkách JRD Rozvoj Pušovce zapájali do brigádnickej čisnnosti pri žatevných prácach ako aj pri kosbe a zbere sena v záhrade v Čelovciach kde sme odpracovali 345 brigádnických hodín. Naši členovia sa aktívne zapojili do práce pri skrašľovaní našej obce ako aj pri dlaždení priekop, kosené buriny pred verejnými predstranstvami a a pri jarnom a jesennom upratovaní. Výbor ZO ZPO konšatuje že strojník, ktorý bol navrhnutý na výročnej členskej schôdzi v roku 1977 nezastával svoju funkciu z dôvodu prestahovania sa do susednej dediny.

1979: záznam z Výročnej správy za rok 1979

Naša základná organizácia ZPO Čelovce odpracovala v roku 1979 80 hodín na brigáde JRD Rozvoj v Pušovciach pri zbere obilných krmiv, čo činí hodnotu 800 KČS. Dalej sme sa zúčastnili na viacerých cvičeniach v príprave na okrskové súťaže. Členovia našej organizácie ZPO venovali značnú pozornosť údržbe požiarnej techniky a motorového vozidla čoho je dôkazom aj to, že pri technickej prehlaidke motorových vozidiel na začiatku roku sme boli vyhodnotení veľmi dobre. Pri tejto údržbe naši členovia odpracovali celkom 180 hodín, čo činí 12050 KČS. Okrem toho sme previedli 3 preventívne prehliadky v obxtných domoch v Čelovciach. Dňa 7.7 1979 sa našae družstvo sa zúčastnilo požiarnej súťaže o získanie putovného pohára "Petiča", ktoré cvičenie sa nám nevydarilo a to z toho dôvodu, že manometer na PS-8 sa nám odtrhol a v dôsledku čoho bola naša jednotka diskvalifikovaná. V mesaici september 1979 naša požiarne družsto ako prvé zasiahlo pri lokalizovaní požiaru stovného stohu slamy na JRD Pušovce. Týmto úspešným zásahom sme zabránili rozširovaniu požiaru až do príchodu jednotky verejného požiarného útvaru.

1983: záznam z Výročnej správy za rok 1983

Naša základná organizávia má 27 členov. Práca našej organizácie sa riadi vopred vypracovaným plánom práce a schválením na výročnej členskej schôdzi. Boli vytvorené 3 skupiny, ktoré previedli preventívnu protipožiarnu prehladku obytných domov Členovia našej organizáciesa zúčastnili súťaži ako je okrsková, o pohár Petiča a na pozvanie v Brestove o Pohár SNP. V týchto súťažiach sme sa umiestnili na 4. a 5.mieste. z toho vyplýva, že činnosť našej organizácie je uspokojivá. V čase žatevných prác členovia sa zúčastnili nočných protipožiarných hliadok. Pri údržbe požiarnej techniky bolo odpracovaných 25 hodín. Na príprave požiarneho vozidla TATRA 805 na technickú prehliadku členovia odpracovali 20 hodín.

1984: záznam z Výročnej správy za rok 1984

Naša základná organizácia má 25 členov. Boli vytvorené 3 skupiny, ktoré previedli preventívnu prehlaidku obytných domov. Napriek tomu vznikol jeden požiar zapríčínený deťmi. Členovia našej organizácie sa zúčastnili súťaži ak oje okrsková a Pohár Petiča. Na okrskovej súťaži sme sa umiestnili  na 9.mieste, na pohári Petiča na 3.mieste. Z toho vyplýva, že činnosť našej organizácie nie je celkom uspokojivá. Z dôvodu slabšej aktivity sa uskutočnila len jedna tanečná zábava, z ktorj zisk bol odovzdaný do pokladne zakladnej organizacie PO. Tktiež bol uskutočnený volejbalový turnaj a Pohár ZO PO. Pri udržbe požiarnej techniky bolo odpracovaných 25 hodín. Na príprave vozidla TATRA 8P5 bolo odpracovaných 25 hodín. Pri výstavbe vodného zdroja bolo odpravcovaných 56 hodín pokosením trávy a buriny. Na záver chceme upozorniť, že pri tejto výročnej schôdzi budú odovzdané nové členské preukazy.

1994: záznam z Výročnej správy za rok 1994

V mesiaci máji - presnejšie 9.5 1994 zorganizovali a uskutočnili sme už svoj "Druhý" ročník technicko-taktického cvičenia o "Čelovský pohár " ˇučasť na tomto podujatí bralo 10 štartujúcich družstiev zo siednych obcí. Mládežnícke družstvo prevzalo cenu ako druhé najlepšie hodnotiace a družstvo dospelých pre nezdarilý útok, predposledné 9.miesto. V dňoch 4.a5. júna ako kulturnu akciu, uskutočnili sme tanečné zábavy na miestnom tenisovaom kurte školského dvora. Dalšie aktivity členov spočívali štartom na tzv "Satelitnom" futbalovom turnaji v obciach Nemcovce, Okružná a Medzianky - v období mesiaca júl - august a v mesiaci september volejbalového turnaja v našej obci. V mesiaci september, brali sme aj účasť na druhom ročníku o "Kalništský pohár" v požiarno-taktickej príprave a kde spomedzi 14 štartujúcich odchádzali sme so štvrtým a piatym miestom a kde od vyšších priečok delili nás iba desatinky. Mesiac december, presnejšie vianočné a novoročné sviatky, tiež už tradične patra športu - konkrétne stolnotenisovému turnaju uskutočnovaného v poradí obcí Čelovce,Pušovce a Proč a ked aj jeho tradícia sa dátuje už do dávnej minulosti, oficiálne bol to tretí ročník o putovný pohár a dalšie hodnotné ceny.

2005. záznam z Výročnej správy za rok 2005

Ďalšia naša činnosť sa týkala kultúrnych podujatí. Vo fašiangovom období sme usporiadali maškarný ples. DHZ (jednotliví jeho členovia) poskytol v mesiaci júli, obci pomoc aj pri prípravach na oslavu 650 výročia od prvej písomnej zmienky o obci. V mesiaci júli sa pod záštitou DHZ usporiadala diskotéka na miestnom asvaltovom ihrisku. V decembri sa hasiči podieľali na prípravach a priebehu „svätomikulášskeho večera“.

2011: záznam z Výročnej správy za rok 2011

V mesiaci jún bola diskotéka aj divadelný cirkus na miestnom asfaltovom ihrisku pri ZŠ. DHZ s podporou miestnych podnikateľov a Obecného Úradu pripravila program pri príležitosti MDD. Táto oblasť by mala aj naďalej udržiavaná tradícia kultúrnych podujatí a pomoci obci, na ktorú sme si za predchádzajúce desaťročia nášho DHZ už zvykli, a nie len mi členovia, ale aj naši spoluobčania a ľudia zo širšieho okolia. V mesiaci apríl sme zorganizovali zber odpadu na ceste smerom od Podhrabiny do Čeloviec. Túto aktivitu hodnotím veľmi pozitívne, kedy naši hasiči dokázali spoločne pomôcť k zlepšeniu prírodného prostredia, zlepšiť tak výhľad pri príchode a odchode z našej obce. Tu by som pozdvihol činnosť dobrovoľného hasičského zboru, kde vieme byť nápomocní a pomáhať jednak obci a ostatným spoluobčanom.

2012: záznam z Výročnej správy za rok 2012

V mesiaci jún, 17. júna sa naše družstvo mužov zúčastnilo obvodovej súťaže, previerok pripravenosti vo Finticiach, kde sme súťaž dokončili s krásnym časom štafety najlepšej v celej histórii DHZ Čelovce s časom 80,40 sek.

2013: záznam z Výročnej správy za rok 2013

Ďalšia hasičská súťaž sa zapísala do pamäti každému jednému z nás. Putovný pohár Petiča 11. augusta vyhrali suverénne naši hasiči ! Štartovalo sa vo 4 disciplínach, štafeta kde bolo asi najťažšie liezť na plošinu do výšky 4 metrov. Ďalšia disciplína bol útok z hydrantu, kde naši mladý hasiči jednoducho bodovali, zabudli asi aj ako sa volajú, pri výkone tejto disciplíny vyčarili opäť úsmev nejednému z nás. Pri disciplíne sanie vody cez ejektor, dokázali družstvo mužov bravúrne napojiť systém hadíc a bodovo preskočiť ostatné družstvá. Na poslednej disciplíne hasičskom útoku spadla sánka všetkým divákom aj hasičským družstvám Naši mladý hasiči urobili najlepší útok na súťaži s časom 21,30 s. a zaslúžili si sa svoj výkon pekné 3. Miesto. Naše druhé družstvo mužov zvládlo ukážkovo a zodpovedne aj poslednú disciplínu hasičský útok s časom 23,58 s. Guľáš sa nedojedol pretože sme vyhrali 1. miesto a Putovný pohár Petiča. Domov sme tak odchádzali s tromi vyhratými pohármi.

2015: záznam z Výročnej správy za rok 2015

Rok 2015 bol pre nás hasičský zbor výnimočný. Dokázali sme priebehom roka zorganizovať krásne podujatia nielen pre Čelovčanov, zúčastnili sme sa pohárových súťaží v okrese aj mimo okresu Prešov, bolo nám odovzdané hasičské IVECO, zorganizovali sme pri príležitosti 80. Výročia založenia DHZ Čelovce hasičskú súťaž na Hančovej, čo bola historicky prvá hasičská súťaž v našom katastri. V júni sme tradične organizovali MDD pre naše deti, bohatý športový program a deň nabitý súťažami sme okorenili o hasičské derby medzi DHZ Čelovce a DHZ Pušovce o krajší hasičský útok na sklápacie terče. Víťazom tohto súboja sa stali hasiči z Pušoviec. Deti sa tešili z vybojovanej medaily, diplomu a chutným hranolkám.  Tento skvelý deň sme ukončili hľadaním Čelovského pokladu, plavbou po rybníku, prezentáciou hasičskej činnosti na dataprojektore a čapovaným pivečkom. 12.júla 2015. bol to už 10.ročník hasičkej súťaže Čelovský pohár. Veľmi peknú atmosféru na poli v časti Hančová dotvárali, stany, slnečníky, nafukovačky, výborný hasičský guláš a čapované pivo. Súťažilo spolu 21 hasičských družstiev. Víťazmi tejto súťaže sa stali ženy z Chmiňanskej n.v a muži z Pušoviec. My mladšia generácia sme hrdí na tradiciu hasičstva v našej obci, preto sme starším členom DHZ Čelovce slávnostne odovzdali pamätné Ďakovné listy a pamätné trofeje za ich prínos a prácu pre DHZ Čelovce.

2017: zázanm z Výročnej správy za rok 2017

Rok 2017 bol pre nás hasičský zbor výnimočný. Dokázali sme priebehom roka zorganizovať krásne podujatia nielen pre Čelovčanov, zúčastnili sme sa pohárových súťaží v okrese aj mimo okresu Prešov, boli sme povolaní na zásahy a taktické cvičenia. Posledná júnová sobota v Čelovciach znamenala organizáciu MDD spojená s hľadaním Čelovského pokladu, varenie guľašu, Čelovských hamburgerov, ukážka hasenia požiarku a penovej šou pre deti. Na nočnje súťaži nás potešil svojou prítomnosťou pán Kertveleši ktorý úsmevnou spomienkou zapotrošil kľúče od pokladu, to však nezabránilo našim deťom pri dobití pokladu akučkou. Našim šikovným deťom gratulujeme.

2018: záznam z Výročnej správy za rok 2018

Ako každý rok aj tento rok sme zorganizovali akciu MDD pre deti v mesiaci jún na školskom ihrisku. Pre deti sme mali pripravené súťaže, jazdu hasičským Ivecom, urobili sme ukážku hasenia, penovú šou, pripravili sme výborné Hamburgery PATTO, varili sme guľaš, pirohy. Večer do tanca hrala kapela ATLANTIC z Kračúnoviec.

2019: záznam z Výročnej správy za rok 2019

Pri tejto príležitosti veľmi rád by som chcel poďakovať Dávidovi Šinglárovi za jeho prístup, účasť na zásahoch na Orave, Chmeľove a ďalších nemenovaných činnostiach pre DHZ Čelovce, Chcel by som poďakovať Patrikovi Partilovi  za jeho prístup, účasť na zásahoch na Orave a ďalších nemenovaných činnostiach pre DHZ Čelovce, ďakujem Michalovi Partilovi za jeho účasť na zásahoch, činnosť pre DHZ Čelovce, zúčastnenie sa na základnom výcviku a úspešné absolvovanie veliteľských skúšok.

2020 - 2021: záznam z Výročnej správy za roky 2020 - 2021

Počas celoštátneho testovania obyvateľov sme boli nápomocný pri príprave priestorov v našej obci. Celý rok 2020 a 2021 sa niesol v obmedzeniach stretávať sa, obmedzeniach organizovať akékoľvek podujatia a obmedzenia stretávať sa. Napriek tomu sme aktívne prichádzali do haličskej zbrojnice, v roku 2020 sme zorganizovali 4 stretnutia výboru DHZ, kde sme kontrolovali stav techniky, opravili sme čerpadlá, upratovali sme zbrojnicu. V roku 2020 náš hasičský zbor oslavoval 85. výročie založenia. Keďže stretnutia neboli možné pri tejto príležitosti každý člen DHZ Čelovce dostal poštou poďakovanie od Výboru DHZ.

Históriu DHZ spracoval: predseda DHZ Viktor Kožlej

Pre všetky hasičské výročné správy, diplomy, fotky, historické hasičské dokumenty zriadlili Ján Kožlej a Viktor Kožlej trezor, kde sú uložené všetky historické podklady nášho hasičskému zboru.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.